Chypre, Xulotumpos, Ekklêsia tou Hagiou Andronikou kai Athanasias - Fonds principal